Pravila SloFurs srečanj in pogoji poslovanja

Namen srečanj je pripraviti sproščeno in prijetno vzdušje vsem furryijem in njihovim gostom, ki se odločijo udeležiti srečanja. Srečanja poskušamo voditi s čim manj formalnosti in določenih pravil, saj se zanašamo na zdravo pamet vsakega posameznika. Kljub temu smo opazili potrebo po določitvi nekaterih osnovnih pravil, ki bodo preprečila morebitne organizacijske, vedenjske in zakonske zaplete. Pravila so zapisana okvirno, vsebujejo smernice za določene vnaprej pričakovane primere, v vseh drugih primerih predvsem veljajo prva tri pravila. V splošnem velja, da boste s kratkim razmislekom vedeli, kaj je primerno in kaj ne. Če ste v dvomih, vprašajte organizatorje.

V času določenega srečanja so veljavna najnovejša objavljena pravila ob začetku srečanja. Zaradi preglednosti se v besedilu uporabljajo oblike za moški spol.

S spletno prodajo na tej strani (events.slofurs.org) upravlja Društvo SloFurs, Gregorčičeva ulica 33, 5000 Nova Gorica, matična številka: 4121988000, davčna številka: 73456012, ki je obenem tudi ponudnik storitev (v nadaljevanju tudi prodajalec).

Osnovna pravila

 1. Organizatorji in druge organizacijske skupine srečanja (v nadaljevanju organizator, ki piše to besedilo v prvi osebi) si pridržujejo pravico spremeniti pravila v vsakem trenutku brez vnaprejšnjega obvestila, prav tako si pridržujejo pravico do popolnega tolmačenja teh napisanih pravil in v redkih primerih njihovega prilagajanja. O pravilih na srečanju ne bo razprave. V primerih, ki v teh pravilih niso navedeni, odloča izključno organizator. Organizator lahko brez pojasnila zavrne vlogo za udeležbo. Odločitve organizatorja so končne.
 2. Kakršno koli obnašanje, ki moti organizacijo oziroma potek dogajanja srečanja, nasprotuje namenu srečanja, povzroča neposredno nelagodje udeležencev ali na kakršen koli način ogroža oziroma škoduje udeležencem, prostoru ali okolici srečanja ali javnosti v bližini srečanja, vodi k takojšnji zahtevi po odstranitvi z območja srečanja. Na srečanjih velja trenutno veljavna zakonodaja Republike Slovenije, zato bo kakršna koli kršitev zakona nemudoma prijavljena oblastem. Na srečanjih veljajo tudi pravila, ki jih določa lastnik lokacije srečanja (na primer pravila, ki jih določa hotel). Medosebni problemi, ki niso vezani na vse udeležence srečanja, se organizatorjev ne tičejo in vanje ne bodo posegali, če kateri od udeležencev ne bi s svojim delovanjem prekršil pravil srečanja.
 3. Za lastno obnašanje je odgovoren vsak posameznik sam, ne glede na vplive zaužitih substanc. Organizator ne sprejema odgovornosti za kakršno koli poškodbo ali škodo, ki jo udeleženec doživi oziroma utrpi med srečanjem. Vsak udeleženec se zaveda, da mu je lahko pravica do udeležbe v primeru kršenja pravil odvzeta brez povrnitve stroškov.

Prijava in udeležba

 1. Za udeležbo na srečanju morate biti na prvi dan srečanja stari vsaj 18 let.
  1. Izjemoma bo na nekaterih srečanjih, ob vnaprej in točno določenem času, dovoljena udeležba mladoletnim osebam, ki pa morajo biti na prvi dan srečanja stare vsaj 15 let. Ta izjema velja samo na srečanjih, za katere je bila jasno naznanjena vnaprej, s točno določenim časovnim okvirjem, v sklopu uradnega obvestila o prihajajočem srečanju, objavljenega s strani organizatorja.
 2. Samo prijavljene osebe s potrjeno prijavo se smejo udeležiti srečanja, razen če je navedeno drugače.
 3. Pred prijavo morate navesti točne osebne podatke, ki obsegajo vsaj ime in priimek, datum rojstva ter naslov stalnega prebivališča, v posebnih primerih pa lahko organizator zahteva tudi navedbo dodatnih podatkov. V primeru dvoma lahko organizator od vas zahteva, da pokažete osebni dokument. Če organizator ugotovi navedbo lažnih podatkov, bo izdal prepoved udeležbe.
 4. Prijavo lahko potrdi le organizator. Prijave oseb s prepovedjo udeležbe ne bodo obravnavane. V primeru, da se plačilo stroškov udeležbe zahteva pred srečanjem, je le-to pogoj za potrditev udeležbe. Organizator v primeru neudeležbe ni dolžan povrnitve stroškov, razen v primeru vnaprej sklenjenega dogovora, ki določa drugače. V primeru prepovedi udeležbe zaradi kršenja pravil udeleženec ni upravičen do nikakršne povrnitve stroškov.
 5. Ob prijavi potrjujete, da se strinjate s pravili in pogoji srečanja. Ob začetku srečanja boste morda morali podpisati pisno izjavo, da se strinjate s pravili in pogoji srečanja.

Načini plačila

Če je potrebno za udeležbo na dogodku poravnati stroške, vam omogočamo naslednje načine plačila:

Kateri način plačila bo na voljo za dogodek je odvisno od odločitve organizatorja. Vsa plačila so obvezujoča in končna, kot opredeljeno v razdelku vračilo kupnine in reklamacije vstopnic.

Prenosljivost vstopnic

V primeru, da se dogodka ne morete udeležiti in ste vstopnico zanj že kupili, jo lahko brez dodatnih stroškov prenesete na drugo osebo. V tem primeru, nas po elektronski pošti obvestite o vaši želji, v sporočilu pa navedite še elektronski naslov uporabnika kateremu prenašate vstopnico. Navedeni uporabnik mora pred tem imeti potrjeno prijavo na istem dogodku, sicer vam vstopnice ne bomo morali prenesti.

Vstopnic se ne da prenašati iz enega dogodka na drugega.

Vračilo kupnine in reklamacije vstopnic

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se izvajalec zaveže, da bo izpolnil svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (osebno ali preko spleta). V drugih besedah; vstopnice za vse dogodke, ne glede na lokacijo izvajanja dogodka, ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja.

V primeru odpovedi dogodka ali spremembe datuma ali lokacije izvajanja dogodka je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren prodajalec. Ob nastanku navedenih okoliščin bo prodajalec kupce vstopnic v najkrajšem možnem času obvestil o možnostih vračila denarja. Če kupec v roku 14 od naznanitve sprememb ne zahteva povračila kupnine, se z navedenimi spremembami strinja in po tem roku ponovno ni upravičen do povračila kupnine.

V primeru vrača denarja bodo imetniki vstopnic prejeli povrnjen znesek, brez dodatnih zahtev, na isti način, kot so plačali vstopnice. S tem vstopnice postanejo neveljavne.

Minimalne ali upravičene spremembe v izvedbi dogodka so pridržana pravica, npr. zamik izvedbe za nekaj ur ali pa spreminjanje programa na dogodku. V primeru odpovedi, spremembe datuma ali lokacije dogodka ali spremembe v programu, dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški dostave, stroški plačil, ipd.), ne bodo povrnjeni.

Prodajalec se trudi zagotoviti, da so vse cene na spletni strani točne, a vseeno lahko pride do napak. Če prodajalec odkrije napako v ceni vstopnice, ki jo je kupec že naročil, ga bo prodajalec o tem obvestil v najkrajšem možnem času ter kupcu dal možnost, da ponovno potrdi svoje naročilo po pravi ceni ali svoje naročilo prekliče. V kolikor prodajalec s kupcem ne bo uspelo vzpostaviti kontakta, se kupec strinja s tem, da bo prodajalec kupčevo vstopnico obravnavalo kot odpovedano. Če se kupec odloči za preklic vstopnice z nepravilno ceno po že izvršenem njegovem plačilu, mu bo prodajalec vrnil denar.

Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in prodajalec, in sicer v reklamacijskem roku, ki je osem dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je prodajalec dolžen pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

Obnašanje

 1. Srečanja so javen dogodek, ki je lahko pogosto tudi na javnem mestu, zato naj bo vaše obnašanje primerno za v javnost.
 2. Do ostalih udeležencev bodite vljudni in strpni.
 3. Spoštujte območje zasebnosti posameznika. Če si nekdo ne želi telesnega kontakta, ga ne poskušajte vzpostaviti. Če ste v dvomih, najprej vprašajte.
 4. Odgovorni ste za kakršno koli škodo, ki jo povzročite drugi osebi.
 5. Če nekdo zahteva, da prenehate dejavnost, ki se te osebe tiče, prenehajte nemudoma.
 6. Izkazovanje naklonjenosti naj bo v mejah dobrega okusa.
  1. Krajši poljubi ali objemi so dovoljeni.
  2. Dogodek je javen in se odvija na javnem območju, okolišu oziroma mestu, zato se je potrebno tudi temu primerno obnašati. Otipavanje intimnih oziroma neprimernih delov telesa ni dovoljeno. Dovoljeni niso niti francoski poljubi ter kar koli temu oziroma otipavanju podobno.

Oblačila in oprema

 1. Udeleženci morajo biti oblečeni okolju primerno. Golota, ki prikazuje več kot povprečne kopalke, ni primerna.
 2. Nošenje nazorne fetiš opreme ali prikazovanje spolnih igračk ni dovoljeno. Ovratnice, zapestnice in druga oprema, ki izgleda kot nakit, je dovoljena; povodci, kostumi, katerih zasebne regije so anatomsko pravilne, napihljivi kostumi in druga, za javnost nesprejemljiva oprema, ni dovoljena. V primeru dvoma se posvetujte z organizatorjem, ki ima popolno pravico do odločanja.
 3. Nošenje orožja na srečanjih ni dovoljeno, tudi če imate zanj dovoljenje. Izjema so uslužbenci organov izvršilne oblasti, ki so v času srečanja na dolžnosti.
 4. Replike, modeli ali igrače, ki izgledajo kot orožje, so dovoljene le ob predhodnem posvetovanju z organizatorjem. Organizator bo prepovedal uporabo omenjenih predmetov v primeru, da bi lahko bili škodljivi drugim udeležencem, prostoru ali okolju srečanja.
 5. V primeru nedovoljene uporabe zgoraj naštetih pripomočkov oziroma predmetov (iz točk 2, 3, 4) lahko organizatorji le-te zaplenijo do konca srečanja. Poskus nadaljnje uporabe zaplenjenih pripomočkov oziroma predmetov lahko vodi v zahtevo po zapustitvi srečanja ali prepoved udeležbe na srečanjih.

Primernost vsebin

 1. V vseh javnih prostorih srečanja, razen če je striktno drugače označeno, je prepovedano prikazovanje kakršnih koli materialov ali vsebin, ki so primerne zgolj za polnoletne osebe.
 2. Izmenjava materialov ali vsebin, ki so primerne zgolj za polnoletne osebe, je dovoljena znotraj zaprte skupine posameznikov, ki se z izmenjavo strinjajo, vendar le v primeru, če je ta izmenjava dovolj diskretna, da drugi udeleženci omenjenih materialov in vsebin ne morejo opaziti.
  1. Če je na srečanju v določenem času dovoljena udeležba mladoletnim osebam, izmenjava kakršnih koli materialov ali vsebin, ki so primerne zgolj za polnoletne osebe, v tem času ni dovoljena.

Alkohol in droge

 1. Prinašanje alkoholnih pijač na srečanje je strogo prepovedano. Alkoholne pijače sme priskrbeti le organizator ali oseba z organizatorjevim pooblastilom.
 2. Pijte zmerno, alkoholizirano stanje ni opravičilo niti olajševalna okoliščina v primeru kršitve pravil ali zakona.
 3. Organizator za alkoholizirane osebe ne odgovarja. V primeru hude alkoholiziranosti vas bomo predali službi nujne medicinske pomoči. V primeru pogostega prekomernega uživanja alkohola na srečanjih lahko udeleženec dobi prepoved udeležbe.
 4. Kajenje cigaret ni dovoljeno v zaprtih prostorih ali kjer je to jasno označeno. Metanje ali odlaganje cigaretnih ogorkov in porabljenih vžigalic je dovoljeno le v določene oziroma označene negorljive posode.
 5. Uporaba ognja, izvora ognja (vžigalnik, vžigalice, bencin in podobno) ne sme biti v bližini vnetljivih snovi ali stvari. Prepovedano je tudi kajenje v okolici vnetljivih snovi ali stvari.
 6. V primeru požara za vso škodo odgovarja oseba, ki je bila neposredno ali posredno odgovorna za začetek požara oziroma vzrok požara, in ne organizator.
 7. Posedovanje, posredovanje, prodaja ali uporaba nedovoljenih drog je strogo prepovedana in bo nemudoma prijavljena pristojnim organom, poleg tega bo udeleženec dobil prepoved udeležbe.
 8. V primeru, da je osebo potrebno predati nujni medicinski pomoči ali drugi medicinski pomoči oziroma pristojnim organom (policija, reševalci in podobno) zaradi drog, alkohola ali drugih prej omenjenih prepovedanih substanc, krije vse stroške kršitelj sam. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo na kršiteljevem zdravstvenem stanju in ne krije nobenih stroškov.

Fotografiranje in snemanje

 1. Organizator si pridržuje pravico do prepovedi fotografiranja in snemanja (avdio in video) na območju srečanja.
 2. Organizator ima vse pravice do fotografij ali posnetkov (avdio in video) nastalih na območju srečanja. Organizator lahko zahteva od udeleženca, da mu le-ta pokaže fotografije ali posnetke. Če organizator presodi, da so fotografije ali posnetki neprimerni, lahko od udeleženca zahteva, da jih izbriše.
 3. Udeleženci lahko fotografije in posnetke uporabljajo v neprofitne namene. Če organizator po srečanju opazi kako sporno vsebino, lahko od udeleženca zahteva izbris le-te.
 4. Z udeležbo na dogodku se strinjate, da lahko organizator uporablja katerekoli fotografije, avdio in video posnetke za promocijske namene.

Sankcije

Sankcije določa organizator glede na resnost kršitve.

 1. V primeru manjših kršitev boste najprej le opozorjeni s strani organizatorja. Za manjše kršitve velja predvsem sistem dveh opozoril, prvo oziroma obvestilno opozorilo in drugo oziroma opozorilo pred sankcijo.
 2. Resnejše kršitve ali ponavljajoče se kršitve lahko vodijo do zahteve, da udeleženec zapusti srečanje, prepovedi udeležbe srečanj za določen čas ali trajne prepovedi udeležbe srečanj.
 3. Organizator ima pravico posameznim udeležencem postavljati posebne pogoje z namenom vzdrževanja reda in upoštevanja pravil in pogojev.
 4. Če menite, da vam je bila pri izreku sankcije storjena krivica, se obrnite na vodilnega organizatorja.
 5. V primeru nasilja oziroma če udeleženec ne zapusti srečanja na organizatorjevo zahtevo, si organizator pridržuje pravico, da v izrednih primerih (če udeleženec ogroža ostale udeležence, organizatorje ali druge ljudi oziroma živali) pokliče pristojne organe za odstranitev udeleženca s srečanja. Udeleženec lahko izgubi pravico do udeležbe na nadaljnjih srečanjih.
 6. V primeru potrebe po pristojnih organih kršitelj krije stroške.

Kontaktni podatki

V primeru vprašanj, težav ali nejasnosti nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslovu info@slofurs.org.

V primeru, da želite stopiti v stik z nami preko pošte, lahko pismo naslovite na:
Društvo SloFurs
Gregorčičeva ulica 33
5000 Nova Gorica


Zadnja sprememba opravljena dne 19.08.2020.